Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №464 комбінованого типу Харківської міської ради"

 
Управлінська діяльність

Зміст та організація праці директора закладу дошкільної освіти

Сучасний заклад дошкільної освіти - складна система, яка динамічно розвивається і вимагає грамотного управління. Соціально-економічні умови і політичні процеси. кардинально змінили зміст управлінської діяльності в дошкільному навчальному закладі: зросла самостійність, а отже, і відповідальність керівників за результати.

Система управління ЗДО може функціонувати лише тоді, коли всі її складові ланки відповідають вимогам сьогодення. Розвиток управління передбачає вдосконалення структури всієї організації навчального закладу, перехід на горизонтальний корпоративний принцип управління. Спрямованість всієї системи управління дитячим садком на кінцевий результат передбачає не лише особливу мотиваційно-цільову орієнтацію керівників ЗДО, а й новий підхід до інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, організації, контролю і регулювання всієї діяльності.

Отже, таке управління означає виховання високомотивованих, професійно підготовлених керівників ЗДО.  Грамотне управління дає змогу усунути невизначеність, зосередити увагу на головних задачах, добитися ефективного економічного функціонування і полегшити контроль за роботою закладу загалом.

Отже, управління ЗДО стане ефективнішим, якщо керівники цілеспрямовано удосконалюватимуть себе і паралельно своїх співробітників.

Управлінські функції

Діяльність керівника з управління сучасним закладом дошкільної освіти реалізується через низку управлінських функцій, які розкривають характер його професійної діяльності.

1. Інформаційно-аналітична функція. Оновлення управління закладом дошкільної освіти найперше пов`язують з формуванням системи інформаційно-аналітичної діяльності як основного інструменту управління.

2. Мотиваційно-цільова функція розглядається з позиції характеристики цілей і механізмів освіти. Вважають, що вибір мети - найбільш творча частина управління.

3. Планово-прогностична функція. Планування і прогнозування полягають у визначенні зон найближчого розвитку дитячого садка в конкретних умовах педагогічного аналізу.

4. Організаційно-виконавча функція. Ця функція управління передбачає виконання низки послідовних дій: вивчення стану питання; постановка мети і визначення конкретних задач; планування самої справи; добір оптимального змісту, форм, методів майбутньої діяльності; створення умов для виконання цієї роботи; розстановка людей і постановка перед кожним виконавцем конкретної задачі; створення певної налаштованості на роботу; безпосередня допомога у реалізації тієї або іншої справи; аналіз перебігу і результатів конкретної справи.

5. Регулятивно-корекційна функція. Ругулювання і корекція означають підтримку всієї системи навчального процесу в заданому рівні і подальше переведення її в новий якісний стан.

6. Контрольно-діагностична функція. Розглядаємо контроль як вид управлінської діяльності.